ČR přistoupila k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt

18.05.2015 10:36

V polovině dubna došlo k završení schvalovacího procesu Evropskou komisí a k přistoupení České republiky k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt. ČR se tak po více než dvou letech příprav stává plnohodnotným členem tohoto koridoru, označovaného jako RFC 8. Informovala o tom Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Železniční trať Praha – Kralupy nad Vltavou – Děčín – Drážďany s pokračováním dále na Hannover je nyní novou větví koridoru Severní moře – Balt s nezanedbatelným významem pro rozvoj kombinované dopravy i našich terminálů, které tímto získávají výhodné napojení na severoněmecké přístavy i přístavy Rotterdam a Antverpy.

Pro české dopravce operující mezi ČR a severomořskými přístavy a Porúřím znamená toto přistoupení příležitost získat přístup k tzv. předpřipraveným trasám, jež jsou na každém z nákladních koridorů konstruovány a zájemcům z řad dopravců a přepravců jediným kontaktním místem koridoru (tzv. C-OSS) nabízeny. Jejich smyslem je na koridorových tratích garantovat souvislou a rovnoměrnou kapacitu pro vlaky nákladní dopravy (přednostně těm, které překračují alespoň jednu státní hranici) a tím přispět ke zrychlení, zvýšení spolehlivosti a celkové výkonnosti nákladní železniční dopravy s pozitivním vlivem na konkurenceschopnost železnice jako celku. Přistoupení ČR k RFC Severní moře – Balt je tedy krokem k vyšší propojenosti Evropy i příležitost pro další posílení úlohy železnice na těchto klíčových relacích.

Evropský parlament definoval devět nákladních koridorů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 913/2010 definovalo v roce 2010 devět železničních nákladních koridorů (RFC/rail freight corridors), kterými se na území EU vytváří železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Tato síť tzv. nákladních koridorů má za cíl v rámci EU zvýšit podíl environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu a podpořit rozvoj vnitřního trhu v oblasti nákladní dopravy. Českou republikou, která tradičně leží na křižovatce důležitých evropských tras, až dosud procházely tři z devíti evropských koridorů. Koridor RFC 5 (Balt – Jadran), RFC 7 (Orient/Východo-středomořský) a RFC 9 (Česko-slovenský, zkr. CS koridor). Žádný z těchto koridorů však ČR dostatečně nenapojoval na státy západní Evropy. ČR a země RFC 8 (BE, NL, DE, PL, LT) proto vyvinuly společné úsilí vůči Evropské komisi a společně s Polskem požádaly o rozšíření tohoto koridoru o novou jižní větev, která k tomuto koridoru připojuje vedle ČR také oblasti Dolního a Horního Slezska, jež se rovněž vyznačují silnými hospodářskými vazbami na průmyslovou oblast Porýní a severomořských přístavů. ČR se tímto stává místem propojení koridorů 7, 8 a 9.

Zdroj: Doprava