Evropské peníze pomohly vybavit vozidla ČD a ČD Cargo moderním zařízením GSM-R

30.12.2014 10:30

České dráhy dokončily vybavování svých vozidel digitálním systémem GSM-R podle evropského standardu EIRENE. Navázaly tak na první etapu realizovanou již v letech 2011 - 12, která byla rovněž spolufinancovaná s přispěním Evropské unie a v rámci níž se podařilo vybavit všechna vozidla provozovaná na 1. a 2. železničním koridoru.

Pokračující fáze projektu nazvaná "Vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s., systémem GSM-R - 2. etapa" se zaměřila na vybavování vozidel provozovaných převážně v regionální dopravě tak, aby do konce roku 2014 již byla všechna traťová vozidla plně vybavena dle Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI).

Cílem tohoto projektu, který bylo možné realizovat jen díky podpoře z Evropské unie, konkrétně prostřednictvím Operačního programu Doprava s názvem Inter operabilita v železniční dopravě, bylo osazení 355 železničních kolejových vozidel ČD určených k pravidelnému provozu po síti TEN-T (Transevropská dopravní síť) vozidlovými radiostanicemi GSM-R. U společnosti ČD Cargo se jednalo o 104 vozidla. Celková hodnota sdružené zakázky, která byla dokončena v souladu se smlouvu v termínu do 30. září 2014 a zahrnovala dodávku 459 kusů zařízení GSM-R, jeho montáž, oživení systému a osazení SIM kartou, činila 211,14 milionu korun (bez DPH) a jejím dodavatelem byla společnost ČD - Telematika.

Schválená výše příspěvku EU dosahuje 42,5 % z uznatelných nákladů, což v případě ČD, při celkových nákladech 163,3 mil. Kč na vybavení 355 vozidel, činí dotaci ve výši 69 402 500 Kč. Padesát procent nákladů si příjemce podpory hradí z vlastních zdrojů a zbylých 7,5 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Oproti 1. etapě byla navazující fáze založena na jednotné technické platformě, kde vozidla byla vybavena mobilními terminály GSM-R s takzvaným multi aplikačním terminálem (TRD - 10" displej). Digitální systém GSM-R se na vozidla instaluje jako nadstavba analogové radiostanice. Vybavování vozidel rádiovým systémem GSM-R je velmi nákladné. S finanční podporou Evropské unie, z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD), prioritní osa 1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T, lze zavedení interoperability v praxi urychlit.

Zdroj: Doprava