Lze trakční vedení na trati Praha–Beroun považovat za provozně způsobilé?

22.02.2017 17:51

Článek „Dlouhotrvající hazardování s životy strojvůdců má být odstraněno“, otištěný i s dvojicí fotografií na titulní straně minulého vydání našeho časopisu, vzbudil velkou pozornost. Proto na něj nyní navazujeme citacemi ze dvou vyjádření, které se redakci ZS podařilo získat v minulých dnech.

Z vyjádření Drážní inspekce ČR, zaslaného viceprezidentu FSČR Jaroslavu Vincourovi: ...Drážní inspekce (DI) nemá informace o tom, jak často dochází na trati Praha–Beroun k poruchám trakčního vedení (TV), neboť tyto případy, až na výjimky, nejsou mimořádnou událostí ve smyslu stávajícího § 49 zákona o drahách. Z vlastní činnosti DI má informace o tom, že v letošním roce došlo na dané trati již ke dvěma mimořádným událostem způsobeným závadou na TV; v roce 2016 se tak stalo čtyřikrát, v roce 2015 v pěti případech a v roce 2014 celkem čtyřikrát, přičemž nejčastěji k poruchám TV a poškození drážních vozidel dochází v úseku Praha-Smíchov–Praha-Radotín. DI vykonala v minulosti i státní dozor, č.j. 7-1066/2015/DI-4, v němž mimo jiné konstatovala, že TV v žst Praha-Radotín z roku 1973 je provozováno bez platného průkazu způsobilosti a že provozovatel dráhy na něm neprovádí pravidelné prohlídky a zkoušky ... Provozovatel měl již před dvaceti lety požádat o vydání průkazu způsobilosti k danému TV; pokud se tak nestalo, pozbylo toto TV provozní způsobilost... Informace o tom, zda bylo zahájeno správní řízení za správní delikt dle § 51 odst. 4 písm. g) zákona o drahách (provozování určeného technického zařízení bez průkazu způsobilosti či v technickém stavu, který neodpovídá schválené způsobilosti) nebo o jiných krocích Drážního úřadu v této věci, DI nemá k dispozici...

Stanovisko Oblastního ředitelství SŽDC Praha, adresované vedoucímu oddělení BOZP FSČR Josefu Daňkovi: ...Na uvedené trati probíhá průběžná výměna izolátorů již od minulého století. Uvedené činnosti se realizují dle provozních možností v návaznosti na kapacitu dráhy, výlukové činnosti, kapacitu dodavatelů a toto vše dle finančních možností správce... Již od minulého století rovněž probíhá příprava staveb „Optimalizace“ této trati, která za celou tuto dobu doznala zásadních změn v návaznosti na různý počet variantních řešení... Proces přípravy je ovlivňován nejenom správními úřady a místními samosprávami. Z tohoto důvodu jsou rovněž pečlivě zvažovány veškeré opravné činnosti související s budoucí investicí, aby vložené finanční prostředky byly efektivně využity. V současné době je administrativně připravována akce, kdy je v plánu na jaře r. 2017 provést opravu koleje (1.+2. Tr.k.), včetně kompletní výměny izolátorů v úseku Praha-Smíchov–Praha-Radotín...

Poznámka redakce ZS: Obě vyjádření byla pro potřeby našeho časopisu redakčně zkrácena. Informace, jež přinášejí, jsou však každopádně velmi alarmující. – Zvláště pokud se prokáže, že problematické trakční vedení se zde opravdu stále ještě provozuje bez průkazu způsobilosti. A zmínka o průběžné výměně izolátorů „probíhající již od minulého století“ vyvolává hořký úsměv, neboť v tomto případě se, zvláště bez bližší časové specifikace, vlastně jedná o „NeverEnding Story“. I černý humor by ale měl mít své hranice. Reálně zde totiž hrozí nebezpečí, že zrovna tento „Nekonečný příběh“ neskončí romanticky, jako tomu bylo v případě stejnojmenného slavného filmu z roku 1984, ale jednoho škaredého dne, díky stále ještě „polétavým izolátorům“, dojde k jeho tragickému rozuzlení.

Zdroj: Zájmy strojvůdce