Rekonstrukce napájecí stanice Rostoklaty zvýší spolehlivost provozu

25.04.2020 10:28

Trakční napájecí stanice Rostoklaty byla uvedena do provozu v roce 1953. Společně s obdobnými zařízeními v Praze-Běchovicích a Pečkách slouží jako důležitý napájecí bod trati Praha – Kolín.

Stále rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí s ohledem na jejich modernizaci a také na modernizaci vozového parku železničních dopravců vyvolávají potřebu navýšení trakčních výkonů napájecí stanice a také zvýšení spolehlivosti napájení zejména v době dopravních špiček.

V rámci prací dojde k výstavbě provozní budovy v nové poloze a k rekonstrukci stávající rozvodny za použití náhradního napájecího zdroje. Z objektu bude vyvedeno kabelové napájecí vedení k novým stožárům napájecího vedení u trati. Technologie stávající trakční měnírny se po zprovoznění dokončené napájecí stanice demontuje a objekt se zdemoluje.

Rekonstruovaná trakční napájecí stanice bude vybavena elektronickou zabezpečovací signalizací a kamerovým systémem. Její sdělovací místnost bude vybavena zařízeními umožňující dálkové řízení a diagnostiku s napojením na elektrodispečink Praha-Křenovka a centrální dispečerské pracoviště Praha.

Přínos projektu spočívá ve zvýšení elektrického výkonu napájecí stanice, v unifikaci technologických celků s již rekonstruovanými napájecími stanicemi, nasazení moderních technologií s ohledem na minimální údržbu, dálkovou diagnostiku, dimenzování technologií s ohledem na výhledové výkonové potřeby a splnění požadavků na ekologii provozu.

Celkové investiční náklady akce s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty činí 458 250 864 Kč bez DPH. Stavba byla schválena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 z Fondu soudržnosti Evropské unie. Příspěvek EU může dosáhnout maximální výše 324 697 457 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací bude společnost Elektrizace železnic Praha.