Středočeský kraj a doprava

03.11.2020 15:09

Středočeský kraj patří k regionům, kde dojde k výrazné změně ve vedení, přichází kompletně nová koalice STAN, ODS a Pirátů. Kraj bude zřejmě i jediným, kde oblast dopravy bude spadat pod dva náměstky. Statutární zástupce hejtmana Martin Kupka z ODS bude mít na starost silniční dopravu, zejména pak hojně kritizovanou Krajskou správu a údržbu silnic. Veřejnou dopravu povede Petr Borecký (STAN), který je dosud starostou Úval.

V programovém prohlášení počítá nová koalice se zatraktivněním veřejné dopravy: stavbou nových P+R parkovišť u nádraží či možností kdekoliv v dopravním prostředku platit kartou. V seznamu jsou ale i akce, které příliš ovlivnit nemohou, například modernizaci železnice do Kladna.

U silnic slibuje nové vedení kraje například vytvoření aplikace, kterou budou moci lidé hlásit závady na infrastruktuře. Do pěti let chce kraj propojit D7 a D8 a postavit obchvat Kralup nad Vltavou a nový most přes Vltavu.

Programové prohlášení nové koalice Středočeského kraje v oblasti dopravy

Fungující a moderní řešení dopravy je jedním ze základních předpokladů pro to, aby byl Středočeský kraj prosperujícím a příjemným místem pro život. Od bezpečných a opravených silnic, přes moderní, čisté a stále více ekologické autobusy či vlaky, síť záchytných parkovišť u významných dopravních a turistických uzlů až po cyklostezky, které vás dopraví do práce i za rekreací. To vše doprovázené moderním informačním systémem. Chceme, aby taková doprava posouvala Středočeský kraj dopředu.

Veřejná doprava

• Vyvedeme veřejnou dopravu z propadu způsobeného pandemií. Zajistíme ve vlacích i autobusech bezpečné hygienické podmínky, cestující se budou moci spolehnout na maximální čistotu těchto dopravních prostředků.
• Zajistíme odpovídající kapacitu spojů tam, kde je kraj v minulosti nemístně omezil, nebo v regionech, kde je to z důvodu poptávky potřeba. Zlepšíme návaznosti spojů.
• Zavedeme standardy dopravní obslužnosti kraje, které vnesou pořádek a pravidla do financování veřejné dopravy mezi obcemi a krajem.
• Vybudujeme cenově zvýhodněná záchytná parkoviště u velkých nádraží i malých zastávek na hlavních tratích ve směru na Prahu – nejméně 10 nových P+R a B+R parkovišť do 4 let. U přetížených stávajících parkovišť u nádraží budeme usilovat o zvýšení jejich kapacity.
• Budeme usilovat o posílení konkurenčního prostředí v regionální silniční dopravě.
• Ve spolupráci s místními samosprávami dokončíme integraci veřejné dopravy do jednoho společného integrovaného systému celého kraje a Prahy.
• Ve všech autobusech i vlacích bude možné jízdné uhradit platební kartou. S jednou integrovanou a elektronicky dostupnou jízdenkou bude možné cestovat s různými dopravci na železnici i po silnici. Budeme jednat i s dalšími sousedními kraji o možném územním rozšíření integrované elektronické jízdenky pro všechny druhy hromadné dopravy.
• Zajistíme mobilní aplikaci, která cestujícím zlepší a usnadní cestování, nabídne aktuální informace o návaznosti spojů a výlukách. Přesné informace o spojích nabídnou i elektronické označníky na zastávkách. Informační tabule budou rovněž ve všech spojích.
• Zasadíme se o dostupný internet v regionálních vlacích i autobusech operujících na území kraje.
• Budeme usilovat o další postupný přechod hromadné dopravy z fosilních paliv na paliva ekologická při striktním zachování principu technologické neutrality. Podpoříme výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a vodíkových čerpacích stanic.
• Budeme usilovat o to, aby ve spolupráci Středočeského kraje a Prahy vznikl jeden společný dopravní operátor.
• Ve spolupráci s Prahou urychlíme přípravu a výstavbu nových tramvajových nebo trolejbusových tratí.
• Urychlíme realizaci klíčových železničních staveb: rychlodráhy Praha-Letiště Václava Havla-Kladno, železničních spojek a zkapacitnění příměstské železnice.
• Podpoříme další výstavbu páteřních cyklostezek a jejich propojení v kraji tak, aby tvořily jeden funkční celek. Aktualizujeme Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji. I v tomto případě budeme dbát na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Obcím pomůžeme s přípravou regionálních cyklostezek.

Dopravní infrastruktura

• Uděláme pořádek v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje – provedeme zásadní změny v řízení a kontrole KSÚS. Vypíšeme výběrové řízení na ředitele KSÚS.
• Budeme dbát na kvalitní veřejnosprávní kontrolu KSÚS. Provedeme kontrolu stávajících smluv a nevýhodné kontrakty vypovíme.
• Dokončíme mapování stavu celé sítě silnic II. a III. třídy. Výstup mapování, Mapa silnic Středočeského kraje, bude trvale přístupný na internetu a bude se průběžně aktualizovat.
• Na základě Mapy silnic Středočeského kraje vytvoříme střednědobý plán oprav a rekonstrukcí včetně jasně určených kritérií (stav, zatížení, strategický význam atd.) a zveřejníme jej.
• Každý rok aktualizujeme přehled chystaných investic tak, aby jej mohli využívat správci sítí pro plánování svých investic, čímž přispějeme k maximální koordinaci staveb a oprav na všech sítích a k minimalizaci obtíží pro obyvatele kraje. Zajistíme lepší koordinaci výstavby a oprav silnic s městy a obcemi i se státem. Přehled chystaných investic bude stále aktualizovanou součástí Mapy silnic Středočeského kraje. Mapa silnic Středočeského kraje bude zahrnovat také vyhodnocení právě dokončených staveb, včetně „Pozitivního listu zhotovitele“ (hodnocení kvality práce, postupu a rychlosti prací, komunikace s krajem a obcemi atd.).
• Prostřednictvím mobilní aplikace bude moci každý občan ohlásit nedostatky v dopravní infrastruktuře (výmoly, poškození infrastruktury, nebezpečná místa) či doporučit změny a vylepšení (přechody, semafory atd.).
• Zvýšíme tempo přípravy dopravních staveb. Každý rok připravíme k realizaci nejméně 10 důležitých projektů. Budeme prosazovat prodloužení záručních lhůt tak, aby se zvýšila kvalita stavebních prací a snížily náklady hrazené z veřejných rozpočtů.
• Začneme s výstavbou obchvatů obcí a měst na krajských silnicích, budeme usilovat o svedení tranzitní kamionové dopravy na hlavní tahy.
• Do pěti let propojíme D7 a D8 a zrealizujeme obchvat Kralup nad Vltavou a nový most přes Vltavu.
• Zajistíme souvislé opravy krajských silnic ve výrazně větším rozsahu.
• Urychlíme nutné opravy krajských mostů.
• Zvýšíme tlak na přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb na státních silnicích, především realizaci zbývající části Pražského okruhu a dálnic v trasách ukotvených v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
• Zajistíme revizi bezpečnosti krajských silnic, upravíme místa častých dopravních nehod a obstaráme další dynamické váhy pro vážení kamionů.
• Při výstavbě a rekonstrukcích krajských silnic zohledníme specifické potřeby, požadavky na bezpečnost a priority řidičů motocyklů a cyklistů. Budeme postupovat s respektem k zásadám kvalitního urbanismu a dobré péče o krajinu, mj. v otázkách péče o aleje, pohybu zvěře nebo zacházení s dešťovou vodou.
• Budeme podporovat rozvoj rekreační plavby.
• V souběhu s rekonstrukcemi silnic umožníme a podpoříme rychlé rozšiřování optických datových sítí.

Zdroj: Doprava