Trakční napájecí stanice v Nedakonicích odpovídá

30.10.2014 09:34

– Druhá etapa rekonstrukce rozvodny trakčního napájecího systému ve stanici Nedakonice skončila. Slavnostní ukončení stavby, která probíhala od začátku minulého roku, se uskutečnilo dnes v Přerově. Její realizace přinesla snížení nákladů na provoz a údržbu a eliminaci ekologické zátěže v areálu rozvodny.

Trakční měnírna a rozvodna 110 kV ve stanici Nedakonice je důležitým napájecím bodem na 2. koridoru, který zajišťuje napájení pro vnitrostátní a mezinárodní kolejovou dopravu na obou českých trakčních soustavách (stejnosměrná 3 kV a střídavá 25 kV, 50 Hz). Byl vybudován v roce 1985, kdy byla dokončena elektrizace celé tratě mezi Břeclaví a Přerovem. Pro zachování provozuschopnosti se v rámci první etapy provedla v roce 2008 nejprve rekonstrukce přístrojových transformátorů proudu a velmi vysokého napětí.

Právě dokončená stavba zahrnovala rekonstrukci přístrojového vybavení velmi vysokého napětí v jednotlivých polích, dále armatur, spojovacího vedení, uzemňovací soustavy a souvisejících kabelových rozvodů. V technologické části rozvodny 110 kV se upravil systém kontroly a řízení, technologie vlastní spotřeby a také vazba na dálkovou řídicí techniku, včetně zajištění přenosu po optických přenosových cestách na příslušné elektrodispečinky. Instalace moderního zařízení také umožňuje dálkové řízení provozu z pracovišť v Brně a v Přerově.

Stavební část spočívala v úpravách ocelových konstrukcí jednotlivých napěťových polí, základových patek, kabelových kanálů a stanovišť transformátorů, včetně jejich elektroinstalace. Stanoviště stávajících transformátorů se zastřešila, dešťové srážky ze zastřešení se nyní svádějí do nově vybudované vsakovací jímky. Dosavadní záchytné olejové jímky jednotlivých stanovišť se přebudovaly na havarijní jímky pro stoprocentní záchyt oleje transformátoru. To umožnilo zrušit hlavní olejovou jímku. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce stávající štěrkové plochy rozvodny a silniční panelové plochy okolo provozní budovy a navíc oplocení rozvodny.

Celkové náklady stavby činily více než 84 milionů korun. Projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Míra spolufinancování EU dosahuje 83,11 % ze způsobilých nákladů stavby, což představuje v maximální výši částku 55 799 893 Kč. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací bylo sdružení firem SIGNALBAU a OHL ŽS.

Zdroj: Doprava