Větší poptávku po železnici dusí nerovné poplatky za DC

04.01.2015 05:28

Česká republika disponuje jednou z nejhustších železničních sítí v Evropě, což přímo vybízí k většímu využívání železnice pro přepravu nákladu, generuje méně externích nákladů a mimo jiné méně zatěžuje životní prostředí. Přesto ale podíl železnice na celkových přepravách v poslední době klesá. Důvodů tohoto nepříznivého trendu je hned několik.

Podle studie Česká železnice – konkurenceschopná doprava pro 21. století, kterou zpracovala společnost Deloitte na základě požadavku Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI, stojí za poklesem přepravy zboží po železnici zejména relativně vyšší poplatky za použití železniční dopravní cesty ve srovnání s poplatky v silniční dopravě, horší kvalita české železniční infrastruktury i společenské vnímání železnice. „Železnice má řadu výhod, které ovšem nejsou v současné době doceněny. V rámci našich aktivit studii poskytujeme například senátorům a poslancům, kteří rozhodují o rozvoji železnice,“ uvedla generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. „Železnice jednoznačně představuje alternativu pro přetížené silnice, potřebuje ale další nezbytné investice, a zejména potřebuje minimálně snížit rozdíl výše poplatků za použití dopravní cesty ve vztahu k dopravě silniční,“ upozornil spoluautor studie Vojtěch Kocourek ze společnosti Deloitte. Zatímco poplatky za silnice jsou u nás na nižší úrovni než například v Rakousku a Německu, cena za železniční dopravní cestu je u nás vyšší. Pokud jde o osobní železniční dopravu, hodnotí studie velmi kladně investice do modernizace vozového parku i vyšší kvalitu poskytovaných služeb.

Krátký pohled do Evropy

Studie se zabývá zejména stávající situací na železnici, vývojem a strukturou přepravních toků v osobní a nákladní přepravě, vývojem hustoty železniční sítě a představuje hlavní hráče na trhu. Přináší také základní informace o pozici železnice v rámci Evropské unie a o cílech její dopravní politiky. Studie je členěna do pěti kapitol: Obecné informace o české železnici, Provozování železniční dopravy, Železniční infrastruktura a její financování, Externí náklady, Ekologie a bezpečnost železniční dopravy a Železnice v kontextu EU. Pro úplnost představuje klíčové subjekty české železnice od ministerstva dopravy přes kraje, SFDI, Drážní úřad, Drážní inspekci a SŽDC a přináší přehled legislativy ovlivňující železniční dopravu v členských zemích. Budoucí pozitivní vývoj na české železnici souvisí s několika aspekty, především s úrovní investic do vozového parku. Dalšími aspekty jsou investice do infrastruktury (včetně využití prostředků EU) a dobudování železničních koridorů. Zásadní je také narovnání podmínek vůči jiným druhům dopravy, ty totiž nehradí všechny náklady, které generují. Závěr studie představuje Bílou knihu a její cíle v železniční dopravě.

Zdroj: Doprava